ADR Курсове

Превозът на опасни товари е една изключително отговорна дейност, защото това са вещества, при които поради неправилни действия, неизпълнение на инструкции и пренебрегване на забрани при обработка или при произшествие по време на превоза могат да бъдат причинени щети на хората и околната среда. Затова ангажираните в такива превози водачи трябва да бъдат добре подготвени за извършването на транспортната операция.

Клас Вещества
1 Взривни вещества и изделия
2 Газове – сгъстени, втечнени или разтворени под налягане
3 Течни запалими вещества
4.1 Твърди запалими вещества
4.2 Самозапалими вещества
4.3 Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
5.1 Окисляващи вещества
5.2 Органични пероксиди
6.1 Токсични вещества
6.2 Инфекциозни вещества
7 Радиоактивни материали
8 Корозионни вещества
9 Други вещества и изделия

Кандидатите за водачи на МПС, превозващи опасни товари, могат да придобият квалификация по:

1. Основен курс /18 уч.часа/.

2. Превоз на опасни товари в цистерни /12 уч.часа/. Придобива се след основен курс.

3. Превоз на взривни вещества и изделия /8 уч.часа/. Придобива се след основен курс.

4. Превоз на радиоактивни вещества /8 уч.часа/. Придобива се след основен курс.

5. Подновяване /презаверка/ на документ за водач на МПС, превозващи опасни товари.